Wat glo ons?

Dit wat ons glo en bely:

 1. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
 3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
 4. Wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel;
 5. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;
 6. Opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. Waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
 8. Ons glo in die Heilige Gees.
 9. Ons glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. Die vergewing van sondes;
 11. Die opstanding van die liggaam,
 12. En ‘n ewige lewe.

AMEN!

Dit waarna ons streef in ons daaglikse handel en wandel:

 1. Om God te verheerlik in alles wat ons doen.
 2. Om op Jesus Christus alleen te vertrou vir alle geregtigheid en heiligmaking.
 3. Om in die Bybel alleen te glo as die algenoegsame bron vir lewe en godvrugtigheid.
 4. Om te verseker dat ons prediking altyd Christosentries en Woordgebaseerd sal wees.
 5. Om te verseker dat ons aanbidding altyd Bybelgefundeerd sal wees.
 6. Om ‘n Godverheerlikende lewe te leef in ons gemeenskap.
 7. Om die evangelie te deel met ons naaste en dissipels te maak van Jesus Christus.
 8. Om liefdevolle gemeenskap en wedersydse aanmoediging te beoefen tussen alle medegelowiges.
 9. Om ons te beywer vir Christelike eenheid in Gees en waarheid oor alle kultuurgrense heen.
 10. Om my naaste hoër te ag as myself en medelye te betoon met sy nood.

Dit is ons gebed dat ons Hemelse Vader ons sal help om die oortuigings getrou na te volg deur Jesus Christus ons Here en die kragtige werking van die Heilige Gees. Tot eer van Sy naam. Amen!

DIE WINGERD
Donderdae om 19h30,
22 Geneva Singel, Uitzicht, Durbanville.
Tel: +27 (82) 990 2359 (Jaco de Beer)
Epos: dbeerj@gmail.com